รายละเอียดประกาศสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ประกาศ :  24 ก.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2561 
สถานะ :
 เรื่อง : เพื่อสนับสนุนงานประมาณราคาและตรวจสอบราคา ของแผนกสถาปนิกในพระองค์ ฯ
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
เพื่อสนับสนุนงานประมาณราคาและตรวจสอบราคา ของแผนกสถาปนิกในพระองค์ ฯ ตามสัญญาเลขที่ 142/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561
24 ก.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม ::  โทรศัพท์ :  e-mail :

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th