ค้นหาข้อมูลประกาศราคากลาง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  วิธีการ: วิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง    วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง       

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการ
20 มิ.ย. 2561 / 2561
จ้างนำข้อมูลลักษณะประจำ (Attribute) โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในบริเวณพื้นที่ผังเมืองรวมชุมชน จำนวน 3 ผัง 300,000.00 บาท 300,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2561 / 2561
จ้างนำเข้าข้อมูลลักษณะประจำ (Attribute) โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในบริเวณพื้นที่ผังเมืองรวมชุมชน จำนวน 5 ผัง 400,000.00 บาท 400,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2561 / 2561
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ 266,216.00 บาท 266,216.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2561 / 2561
จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (สื่อวิทยุ) 285,000.00 บาท 285,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2561 / 2561
การจ้างซ่อมห้องอาบน้ำห้องพักอาคาร ๔ ชั้น ๑๐-๑๑-๑๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม ๙) 497,550.00 บาท 497,550.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2561 / 2561
การจ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบลิฟต์ อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 20 ชั้น (ฝั่งอาคารจอดรถ) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 5,740,000.00 บาท 5,739,923.56 บาท
วิธีคัดเลือก
12 มิ.ย. 2561 / 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 843,000.00 บาท 843,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
08 มิ.ย. 2561 / 2561
จ้างดำเนินการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ ความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษา ออกแบบและวางผังพื้นที่เฉพาะโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 498,620.00 บาท 498,620.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2561 / 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ระยะที่ 2 15,000,000.00 บาท 15,152,068.28 บาท
วิธีคัดเลือก
07 มิ.ย. 2561 / 2561
จ้างผลิตเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (สื่อวิทยุ) 481,500.00 บาท 481,500.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2561 / 2561
จ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการจัดระบบการจัดการพลังงานและรายงานการจัดการพลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง (อาคารถนนพระรามที่ ๖ และอาคารถนนพระราม ๙) 429,500.00 บาท 440,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2561 / 2561
วัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ 204,643.00 บาท 204,643.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2561 / 2561
ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขขนาด 9x16 ซ.ม. จำนวน 875 ภาพ 315,000.00 บาท 315,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2561 / 2561
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 347,000.00 บาท 347,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2561 / 2561
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 110,760.00 บาท 110,760.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2561 / 2561
จ้างผลิตและเผยแพร่โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชายหาดปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ 497,550.00 บาท 497,550.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2561 / 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องรองอธิบดี (โอฬาร), ห้องรองอธิบดี (สมจิต), ห้องสถาปนิกใหญ่, ห้องประชุม ๒๐๓ (สหกรณ์) อาคาร ๑๐ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ จำนวน ๔ เครื่อง 127,972.00 บาท 127,972.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2561 / 2561
วัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ 104,940.00 บาท 104,940.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2561 / 2561
การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม ๙) รวม ๓๔ เครื่อง 168,525.00 บาท 168,525.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2561 / 2561
พิมพ์แผนที่ และแผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ... จำนวน 3 รายการ 306,000.00 บาท 306,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th