ค้นหาข้อมูลประกาศราคากลาง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  วิธีการ: วิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง    วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง       

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการ
15 ธ.ค. 2560 / 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป 15,000,000.00 บาท 15,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
15 ธ.ค. 2560 / 2561
จ้างพิมพ์ออกแบบ เขียนบทความรวบรวมข้อมูล หนังสือโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดเชิงรุก จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495,000.00 บาท 495,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2560 / 2561
จ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท เพื่อการควบคุมอาคารจำนวน 20 เมือง 6,000,000.00 บาท 6,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
14 ธ.ค. 2560 / 2561
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,820,000.00 บาท 8,883,290.26 บาท
วิธีคัดเลือก
14 ธ.ค. 2560 / 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (Smart Land and Building of Phuket) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจัดซื้อเครื่องมือชุดทดสอบความมั่นคงและแข็งแรงของฐานราก 3,300,000.00 บาท 3,356,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
13 ธ.ค. 2560 / 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง 25,910,900.00 บาท 25,910,900.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2560 / 2561
โครงการเจาะสำรวจชั้นดิน 360 หลุม 8,000,000.00 บาท 8,240,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
13 ธ.ค. 2560 / 2561
โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำวัง 25,000,000.00 บาท 25,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
13 ธ.ค. 2560 / 2561
โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำน่าน 25,000,000.00 บาท 25,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
13 ธ.ค. 2560 / 2561
โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม 30,000,000.00 บาท 30,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
13 ธ.ค. 2560 / 2561
โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำสาละวิน 30,000,000.00 บาท 30,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
12 ธ.ค. 2560 / 2561
วางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำท่าจีน 25,000,000.00 บาท 25,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
12 ธ.ค. 2560 / 2561
วางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปัตตานี 25,000,000.00 บาท 25,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
12 ธ.ค. 2560 / 2561
วางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำบางปะกง 25,000,000.00 บาท 25,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
08 ธ.ค. 2560 / 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 1.580 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8,820,000.00 บาท 8,585,969.83 บาท
วิธีคัดเลือก
08 ธ.ค. 2560 / 2561
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1,489,000.00 บาท 1,489,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
08 ธ.ค. 2560 / 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง 2,700,000.00 บาท 270,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
07 ธ.ค. 2560 / 2561
จ้างงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ฯ (อาคาร 2) ชั้น 3 (ห้องซ้อมดนตรี) พระที่นั่งอัมพรสถาน 13,000,000.00 บาท 12,769,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธ.ค. 2560 / 2561
จ้างงานปรับปรุงอาคารหน่วยราชการในพระองค์ฯ บก.1 (อาคาร HQ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พระที่นั่งอัมพรสถาน 25,000,000.00 บาท 24,280,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธ.ค. 2560 / 2561
จ้างงานปรับปรุงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระที่นั่งอุดรภาค อาคารอรุณสิริประสาท อาคาร ROYAL FORMAL GATEHOUSE พระตำหนักสวนหงส์ และอาคารอื่นๆ 16,200,000.00 บาท 15,908,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th