ค้นหาข้อมูลประกาศราคากลาง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  วิธีการ: วิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง       

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการ
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างดำเนินการรวบรวมและจัดทำข้อมูลระวางแปลงที่ดิน และกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณของตำบลโสธร ตำบลบางพระ ตำบลกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาเมืองใหม่ฉะเชิงเทรา 320,000.00 บาท 320,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างเขียนแบบ และงานจัดทำทัศนียภาพ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบองค์พระพุทธมหาชิรอุตตโมภาสศาสดา บริเวณหน้าผาชีจรรย์ ตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 180,000.00 บาท 180,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างดำเนินการสำรวจสภาพพื้นที่โครงการพัฒนา และเจาะสำรวจชั้นดิน (Soil Boring Test) การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด 470,000.00 บาท 470,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จัดทำแบบก่อสร้างโครงการศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนตำบลแหลมกลัด การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด 450,000.00 บาท 450,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2561
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมืองประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธายา จำนวน 4 คน 816,384.72 บาท 816,384.72 บาท
วิธีพิเศษ
23 ส.ค. 2560 / 2560
จัดทำแบบก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าทางเกษตรและประมงตำบลแหลมกลัด การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด 355,000.00 บาท 355,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2561
การจ้างเหมาทำความสะอาดต่างๆ รวมถึงบริเวณภายในสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธายา จำนวน 8 คน 1,010,647.56 บาท 1,010,647.56 บาท
วิธีพิเศษ
23 ส.ค. 2560 / 2560
จัดทำแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาสวนส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแหลมกลัด การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด 350,000.00 บาท 350,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2559
จัดทำแบบก่อสร้างโครงการ ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสุขภาพชุมชนชายแดนตากใบ - มาเลเซีย การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณด่านตากใบ (ท่าเรือ) จังหวัดนราธวาส 498,000.00 บาท 498,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จัดจ้างทำแผนที่ลายเส้น โครงการจัดทำแผนที่ในบริเวณพื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนสามเงา จังหวัดตาก ผังเมืองรวมชุมชนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผังเมืองรวมชุมชนหนองหาน จังหวัดอุดรราชธานี ผังเมืองรวมชุมชนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และผังเมืองรวมชุมชนศรีประจันต์ และผังเมืองรวมชุมชนดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 150,000.00 บาท 150,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างจัดทำแบบก่อสร้างโครงการศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาทเมืองตากใบ การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณด่านตากใบ (ท่าเรือ) จังหวัดนราธิวาส 480,000.00 บาท 480,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างจัดทำแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาสัญญาลักษณ์เมืองชายแดน (Tak Bai Gateway) จังหวัดนราธิวาส การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณด่านตากใบ (ท่าเรือ) จังหวัดนราธิวาส 435,000.00 บาท 435,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างจัดทำแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเสด็จเทศบาทเมืองตากใบ การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณด่านตากใบ (ท่าเรือ) จังหวัดนราธิวาส 495,000.00 บาท 495,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างถ่ายเอกสาร และจัดเล่มเอกสารการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณด่านตากใบ (ท่าเรือ) จังหวัดนราธิวาส 170,172.80 บาท 170,172.80 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างถ่ายเอกสาร และจัดเล่มเอกสารการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด 133,707.20 บาท 133,707.20 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างถ่ายเอกสาร และจัดเล่มเอกสารการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณด่านเบตง จังหวัดยะลา 234,624.25 บาท 234,624.25 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างจัดทำแบบก่อสร้างโครงการศูนย์สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเบตง - มาเลเซีย การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณด่านเบตง จังหวัดยะลา 480,000.00 บาท 480,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างจัดทำแบบก่อสร้างโครงการศูนย์บริการการค้าและส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมโยงท่าอากาศยานเบตง การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณด่านเบตง จังหวัดยะลา 498,000.00 บาท 498,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างจัดทำแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสนามกีฬาเมืองเบตง แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณด่านเบตง จังหวัดยะลา 442,500.00 บาท 442,500.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 ส.ค. 2560 / 2560
จ้างจัดทำแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่นันทนาการและส่งเสริมสุขภาพชุมชนอำเภอเบตง การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณด่านเบตง จังหวัดยะลา 470,000.00 บาท 470,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th