ค้นหาข้อมูลประกาศราคากลาง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  วิธีการ: วิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง       

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการ
27 มิ.ย. 2560 / 2560
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จำนวน 3 รายการ 125,190.00 บาท 125,190.00 บาท
วิธีตกลงราคา
26 มิ.ย. 2560 / 2560
วัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 236,150.00 บาท 236,150.00 บาท
วิธีตกลงราคา
26 มิ.ย. 2560 / 2560
งานซ่อมปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (อาคาร 1, 2, 3 และอาคาร 4) (ถนนพระราม 9) รวม 14 รายการ 442,231.00 บาท 442,231.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 มิ.ย. 2560 / 2560
ก่อสร้างและขยายสาธารณูปโภค/ระบบรักษาความปลอดภัยสวนลิง เพิ่มเติม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 กิจกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,410,000.00 บาท 6,416,134.60 บาท
วิธีตกลงราคา
21 มิ.ย. 2560 / 2560
จ้างพิมพ์หนังสือ"คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด"(แก้ไขปรับปรุง) จำนวน 9,500 เล่ม 199,500.00 บาท 199,500.00 บาท
วิธีตกลงราคา
20 มิ.ย. 2560 / 2560
วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 317,680.00 บาท 317,680.00 บาท
วิธีตกลงราคา
15 มิ.ย. 2560 / 2560
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ 101,998.82 บาท 101,998.82 บาท
วิธีตกลงราคา
14 มิ.ย. 2560 / 2560
วัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ 125,695.00 บาท 125,695.00 บาท
วิธีตกลงราคา
13 มิ.ย. 2560 / 2560
จ้างพิมพ์หนังสือ "กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่" (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 1,000 เล่ม และ "แผ่นพับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่" จำนวน 10,000 เล่ม 235,000.00 บาท 235,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
12 มิ.ย. 2560 / 2560
งานเดินท่อประปาสายเมนเข้าบ่อพักน้ำอาคาร 2 และอาคาร 4 (ถนนพระราม 9) รวม 14 รายการ 481,466.50 บาท 481,466.50 บาท
วิธีตกลงราคา
12 มิ.ย. 2560 / 2560
จ้างพิมพ์หนังสือ "เมืองและความเสี่ยงภัยพิบัติในประเทศไทย" จำนวน 5,000 เล่ม 109,675.00 บาท 109,675.00 บาท
วิธีตกลงราคา
09 มิ.ย. 2560 / 2560
จ้างงานปรับปรุงงานระบบประกอบอาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ฯ V.904 อาคาร 1, อาคารจอดรถข้าราชบริพาร 3 ชั้น, อาคารพระตำหนัก 904 Wing และอาคารอื่นๆ พระที่นั่งอัมพรสถาน 21,900,000.00 บาท 21,926,000.00 บาท
วิธีพิเศษ
09 มิ.ย. 2560 / 2560
วัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 191,920.00 บาท 191,920.00 บาท
วิธีตกลงราคา
05 มิ.ย. 2560 / 2560
โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 60,000,000.00 บาท 60,000,000.00 บาท
จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก
31 พ.ค. 2560 / 2560
จ้างพิมพ์แผ่นพับ "กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม/ชุมชนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518" จำนวน 40,000 แผ่น "ผังเมืองเรื่องน่ารู้" จำนวน 40,000 แผ่น "การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม" จำนวน 40,000 แผ่น 358,800.00 บาท 358,800.00 บาท
วิธีตกลงราคา
30 พ.ค. 2560 / 2560
จ้างพิมพ์หนังสือ "พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518" (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) จำนวน 10,000 เล่ม 326,200.00 บาท 326,200.00 บาท
วิธีตกลงราคา
30 พ.ค. 2560 / 2560
จ้างถ่ายเอกสาร และเอกสารสีแผนที่และแผนผัง ผังเมืองรวมจังหวัด จำนวน 18 จังหวัด 247,009.50 บาท 247,009.50 บาท
วิธีตกลงราคา
30 พ.ค. 2560 / 2560
จ้างพิมพ์หนังสือ "คู่มือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด" จำนวน 10,000 เล่ม 465,000.00 บาท 465,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
26 พ.ค. 2560 / 2560
จ้างพิมพ์หนังสือ "คู่มือดูแลบ้าน" จำนวน 7,000 เล่ม และหนังสือ "คู่มือการตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยฉบับประชาชน" (ปรับปรุงใหม่) จำนวน 6,000 เล่ม 404,900.00 บาท 404,900.00 บาท
วิธีตกลงราคา
26 พ.ค. 2560 / 2560
จ้างพิมพ์แผนที่ แผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 339,000.00 บาท 339,000.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th