ค้นหาข้อมูลประกาศราคากลาง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  วิธีการ: วิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง    วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง       

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการ
20 เม.ย. 2561 / 2561
จ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถห้องสรง กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1,270,000.00 บาท 1,270,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2561 / 2561
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นและประชาชน 3,000,000.00 บาท 3,000,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
09 เม.ย. 2561 / 2561
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29,700,000.00 บาท 29,700,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
09 เม.ย. 2561 / 2561
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 19,688.00 บาท 19,688.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2561 / 2561
จ้างทำบัตรจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง 117,700.00 บาท 117,700.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค 2561 / 2561
จ้างจัดเก็บสำรวจ และสังเคราะห์ข้อมูลวิศวกรรม ด้านคมนาคมและขนส่งด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ โครงการศึกษา ออกแบบและวางผังพื้นที่เฉพาะ โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 499,000.00 บาท 499,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค 2561 / 2561
วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 36 รายการ 276,013.00 บาท 276,013.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค 2561 / 2561
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ท่อน้ำส่งอาคาร 20 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 145,520.00 บาท 145,520.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค 2561 / 2561
วัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ 443,348.00 บาท 443,348.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค 2561 / 2561
จ้างโครงการปรับปรุงห้องสมุด กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 โดยวิธีคัดเลือก 1,320,000.00 บาท 1,307,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
15 มี.ค 2561 / 2561
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 2 หมู่ 3 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 18,698,400.00 บาท 18,417,353.05 บาท
วิธีคัดเลือก
15 มี.ค 2561 / 2561
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยหนองจอก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองจอก หมู่6 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 18,522,000.00 บาท 16,762,514.35 บาท
วิธีคัดเลือก
13 มี.ค 2561 / 2561
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมคลองสามัคคี (ฝั่งถนนสามัคคี สาย ก) บริเวณโรงพยาบาลปัตตานีถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 1,035 เมตร 57,506,300.00 บาท 54,880,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค 2561 / 2561
จ้างซ่อมไฟส่องสว่างทางเดินบริเวณสวนหน้าศาลพระภูมิ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถนนพระราม 9) 269,640.00 บาท 269,640.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค 2561 / 2561
จ้างทำแผนที่ฐาน ปรับปรุงข้อมูล สำรวจจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ด้านระวางแปลงที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร โครงการศึกษา ออกแบบและวางผังพื้นที่เฉพาะโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 498,000.00 บาท 498,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค 2561 / 2561
จ้างทำแผนที่ฐาน ปรับปรุงข้อมูลสำรวจจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ด้านระวางแปลงที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคาร โครงการศึกษา ออกแบบและวางผังพื้นที่เฉพาะโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,000.00 บาท 498,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค 2561 / 2561
จ้างพิมพ์แผนที่ และแผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกำแพง จังหวัดสตูล พ.ศ. ... จำนวน 3,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 306,000.00 บาท 306,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
06 มี.ค 2561 / 2561
ปรับปรุงลานจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี 1,800,000.00 บาท 1,800,000.00 บาท
วิธีคัดเลือก
06 มี.ค 2561 / 2561
ราคากลางค่าจ้างเหมาแรงงาน งานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 2 แห่ง 1. บ้านวังหงส์ ม.2 ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ 2. บ้านน้ำโค้ง ม.1 ,ม.14 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 146,400.00 บาท 146,400.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
05 มี.ค 2561 / 2561
จ้างพิมพ์ สมุดบันทึกคณะกรรมการผังเมือง จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126,795.00 บาท 126,795.00 บาท
วิธีคัดเลือก
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th