ค้นหาข้อมูลประกาศราคากลาง :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  วิธีการ: วิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง       

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการ
23 มี.ค 2560 / 2560
จ้างโครงการปรับปรุงหน้าลิฟต์ อาคาร 10 ชั้น (กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6) โดยวิธีตกลงราคา 492,000.00 บาท 492,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
23 มี.ค 2560 / 2560
โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 51,500,000.00 บาท 51,500,000.00 บาท
จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก
23 มี.ค 2560 / 2560
โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์และลุ่มน้ำตาปี 38,950,000.00 บาท 38,950,000.00 บาท
จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก
22 มี.ค 2560 / 2560
จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร ดูแลและบำรุงรักษางานระบบพื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถานและพื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ ๙๐๔ (ราชวิถี) (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๙) 36,000,000.00 บาท 36,427,658.00 บาท
จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง
22 มี.ค 2560 / 2560
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จำนวน 4 รายการ 150,228.00 บาท 150,228.00 บาท
วิธีตกลงราคา
22 มี.ค 2560 / 2560
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จำนวน 2 รายการ 175,266.00 บาท 175,266.00 บาท
วิธีตกลงราคา
22 มี.ค 2560 / 2560
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จำนวน 3 รายการ 147,446.00 บาท 147,446.00 บาท
วิธีตกลงราคา
20 มี.ค 2560 / 2560
วัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 159,849.00 บาท 159,849.00 บาท
วิธีตกลงราคา
17 มี.ค 2560 / 2560
จ้างที่ปรึกษาเพื่อการปรับปรุงอาคารต่างๆภายในพื้นที่เขตพระราชฐานพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 12,500,000.00 บาท 12,924,000.00 บาท
จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง
17 มี.ค 2560 / 2560
จ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบ บริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงพระที่นั่งวิมานเมฆ 15,000,000.00 บาท 15,536,190.00 บาท
จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดตกลง
16 มี.ค 2560 / 2560
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (พัฒนาภูมิทัศน์ทางเดินท่องเที่ยวศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล อ่าวนาง) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินท่องเที่ยวอ่าวนาง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 18,788,000.00 บาท 18,788,706.00 บาท
วิธีตกลงราคา
16 มี.ค 2560 / 2559
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่คลองหนองทะเล รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คลองหนองทะเล ณ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองทะเล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 5,000,000.00 บาท 5,025,064.90 บาท
วิธีตกลงราคา
15 มี.ค 2560 / 2560
จ้างพิมพ์แผนที่ และแผนผังฯ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... จำนวนอย่างละ 3,000 ชุด 339,000.00 บาท 339,000.00 บาท
วิธีกรณีพิเศษ
13 มี.ค 2560 / 2560
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จำนวน 2 รายการ 161,356.00 บาท 161,356.00 บาท
วิธีตกลงราคา
11 มี.ค 2560 / 2560
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลบาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 44,500,000.00 บาท 44,621,000.00 บาท
วิธีพิเศษ
11 มี.ค 2560 / 2560
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี บริเวณชุมชนห้าแยกกำปงบาโงย เขตเทศบาลนครยะลา 98,800,000.00 บาท 98,871,000.00 บาท
วิธีพิเศษ
11 มี.ค 2560 / 2560
โครงการพัฒนาเมืองเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ) ระยะที่ 2 40,000,000.00 บาท 40,080,000.00 บาท
วิธีพิเศษ
11 มี.ค 2560 / 2560
โครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบระบายน้ำพ้ืนที่ชุมชนคูหามุข และพ้ืนที่ชุมชนตลาดเมืองใหม่ 85,000,000.00 บาท 85,112,000.00 บาท
วิธีพิเศษ
11 มี.ค 2560 / 2560
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครยะลา (เพิ่มเติม) บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล 5 55,000,000.00 บาท 55,158,000.00 บาท
วิธีพิเศษ
09 มี.ค 2560 / 2560
โครงการปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว (บ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้) ผิวจราจร คสล. ยาว 1,100 เมตร กว้างฝั่งละ 9.5 เมตร เกาะกลางถนนกว้าง 2 เมตร ทางจักรยานกว้างฝั่งละ 2 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2 เมตร และไฟส่องสว่าง รวมความกว้างถนน 29 เมตร 1.0000 สาย ณ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 90,300,000.00 บาท 90,310,000.00 บาท
วิธีตกลงราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th