ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
24 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ขอนแก่น
ร่าง ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรายการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
21 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่เขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประกาศ
21 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
21 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อ่างทอง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
20 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม ศูนย์ดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
20 เม.ย. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองภาษีเจริญ บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดน้ำหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๘๘๗ เมตร
ประกาศ
20 เม.ย. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองภาษีเจริญ หมู่ที่ ๓, ๕, ๖ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๕๒๖ เมตร
ประกาศ
20 เม.ย. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๓๕๖ เมตร
ประกาศ
20 เม.ย. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหลวงและบริเวณโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประกาศ
20 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ขอนแก่น
ร่าง ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รายการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์และอาคารประกอบพร้อมปรับภูมิทัศน์พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
19 เม.ย. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมทุรสาคร ความยาว 902 เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ
18 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศ
18 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ลำปาง
การจ้างเหมาโครงการพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง งานฟื้นฟูแนวกำแพงเมืองเขลางค์นคร ยุค 1 และ ยุค 2 เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประกาศ
18 เม.ย. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนครสมุทรสาคร พื้นที่ชุมชน ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 1.40 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ
18 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พัทลุง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศ
18 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.เชียงราย
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งโขงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
12 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ถึงอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26,400 ตร.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
11 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬาสันทนาการคลองภักดีรำไพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง กิจกรรมย่อย ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
11 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
โครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรม ก่อสร้างลานจอดรถพระพุทธชยันตี
ประกาศ
11 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
โครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรม ก่อสร้างถนนขึ้นพระพุทธชยันตี
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th