ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
25 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.จันทบุรี
งานโครงการเสริมผิว Asphalt Concrete พิพิธภัณฑสถานพาณิชย์นาวี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ค่ายเนิวง หมู่ ๘ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓.๖๒๒ กิโลเมตร จำนวน ๑ แห่ง
ประกาศ
24 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่าเรือช่องหลาดรับรองเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ประกาศ
24 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ยะลา
จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อ จังหวัดยะลา
ประกาศ
24 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก
ประกาศ
24 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่าเรือคลองหิน บ้านย่านสะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ประกาศ
24 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการท่าเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ประกาศ
24 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ประกาศ
24 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการท่าเทียบเรือบ้านแหลมหัวล้าน หมู่ที่ 5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ประกาศ
24 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พังงา
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่าเทียบเรือคลองเหีย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ประกาศ
22 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.จันทบุรี
งานก่อสร้างโคางการเสริมผิวจราจรลาดยางถนนตรีรัตน์-สุขุมวิท และปรับปรุงรางระบายน้ำ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า๙๖๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
ประกาศ
22 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการขยายผิวเสริมผิวจราจรลาดยาง ยาว ๑,๘๒๕ เมตร ถนนท่าหลวง หมู่ที่ ๑,๒,๙ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง
ประกาศ
22 พ.ค. 2560 / 2560
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
19 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ผลิตและบุคลากรในกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง กิจกรรม ก่อสร้างอาคารศูนย์กลางการประชุม สัมมนาภาคใต้ตอนบน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
18 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
18 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน พิ้้นที่เขตุอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประกาศ
16 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรม พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
16 พ.ค. 2560 / 2560
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะปางตอง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
15 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมก่อสร้างถนนและสะพานเลียบแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม ถึงอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกาศ
11 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ลพบุรี
ร่างประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยสวนลิง เพิ่มเติม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดพลบุรี จำนวน 4 กิจกรรม
ประกวดราคา/สอบราคา
11 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.แพร่
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานแขวนและปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำยม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th