คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
22 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านหน้าวัดปากพิงตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 มี.ค 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
จ้างจำกัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณคลองสระโคล่ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง
ไม่มีการอ้างอิง
21 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรคลองบึงจาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 เม.ย. 2561
PSD ??
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ
ไม่มีการอ้างอิง
08 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์พิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 (วัดพรหมเทพาวาส) ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 385 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 มี.ค 2561
สนง.ยผจ.สิงห์บุรี
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มีการอ้างอิง
09 มี.ค 2561
สนง.ยผจ.แพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างแรงงานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ
ไม่มีการอ้างอิง
14 มี.ค 2561
สนง.ยผจ.แพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ
ไม่มีการอ้างอิง
20 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 9 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 มี.ค 2561 / 2561
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชี (ระยะที่2) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
03 เม.ย. 2561
(researc)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
30 มี.ค 2561
สำนักสถาปัตยกรรม
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แบบแปลน LED ยี่ห้อ โอเซ่ รุ่น Color Wave300
ไม่มีการอ้างอิง
22 ก.พ. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย ตำบลพนางตุง, ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 เม.ย. 2561
?????????? (Law)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
05 เม.ย. 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ไม่มีการอ้างอิง
05 เม.ย. 2561
PSD ??
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
ไม่มีการอ้างอิง
22 ก.พ. 2561 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
03 เม.ย. 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ไม่มีการอ้างอิง
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th