คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำไพร หมู่ ๕ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๖๐ เหนือน้ำ) ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ความยาว ๑,๐๖๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหล่ม หมู่ ๓ - บ้านโคก หมู่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๑,๑๑๑ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3-6 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 1-5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง เริ่มจากสะพานท่าเสาถึงหลังโรงงานราชาชูรส หมู่ ๑๖ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาว ๑,๕๒๕ เมต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ ๓ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุบลราชธานี
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตู (ชดเชย) ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชน (ระยะที่ ๒) จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหาดจิก หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความยาว 180 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ย. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อ่างทอง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้บแคบ จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา
14 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.กระบี่
โครงการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงนิเวศ (Green Tourism) กิจกรรมป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวพร้อมรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
09 พ.ย. 2560 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง หมู่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th