หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ประกาศ :  12 ก.ค. 2554   ปีงบประมาณ :  2554 
 สถานะ : ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก   วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :
 วันที่ประกาศ : 06 ม.ค. 2555  ราคาที่เสนอ : 150,000,000.00 บาท
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ  เรื่อง :
 ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท วรรธน์สรร จำกัด
 อ้างอิงประกาศ TOR : -

ไฟล์แนบผู้ชนะการประกวด : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์ผู้ซื้อ/ผู้รับ / ผู้ยื่นซอง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์อ้างอิงราคากลาง: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

 ราคากลาง : 150,220,000 บาท  หมายเหตุ : -
 เรื่อง : การรจัดจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ ๑ จังหวัดอุทัยธานี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
30,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
กองคลัง ฝ่ายพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง .
12 ก.ค. 2554
19 ก.ค. 2554
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ห้องประกวดราคา กรมโยธาธิการและผังเมือง .
25 ก.ค. 2554
25 ก.ค. 2554
14:00:00 น.
15:00:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
กรมโยธาธิการและผังเมือง .

25 ก.ค. 2554
25 ก.ค. 2554
14:00:00 น.
15:00:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
กรมโยธาธิการและผังเมือง .
26 ก.ค. 2554
26 ก.ค. 2554
14:00:00 น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด .
05 ส.ค. 2554
-
10:40:00 น.
11:10:00 น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   -
 ติดต่อสอบถาม ::   นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์  โทรศัพท์ : 0-2299-4648  e-mail : Biding@dpt.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ