ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างทำป้าย จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-09-2021)
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-09-2021)
จ้างทำคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-08-2021)
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 1860 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-08-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-08-2021)
จ้างจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสีโตชิบา ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ยผ.ลบ. 0113-0004-59 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-08-2021)
จ้างเหมาบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ (เปลี่ยนผิวหลักหมุดด้วยหินแกรนิตทั้งหมด) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-07-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด