ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-18)
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-17)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-02)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-02)
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-31)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ความยาว 58 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-24)
จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารห้องทดสอบวัสดุและห้องกลุ่มงานวิชาการโยธา และนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-19)
จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารและแก้ไขระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ห้องกลุ่มงานวิขาการผังเมืองและห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-19)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ความยาว 58 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด