ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงาน งานซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน 2 แห่ง ในเขตพื้ันที่อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-02-2021)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-02-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-01-2021)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-01-2021)
จ้างเหมาบริการรายเดือน (เอกชน) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-01-2021)
จ้างเหมาบริการรายเดือน (เอกชน) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-01-2021)
จ้างเหมาบริการรายเดือน (เอกชน) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-01-2021)
จ้างเหมาบริการรายเดือน (เอกชน) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-01-2021)
จ้างเหมาบริการรายเดือน (เอกชน) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-01-2021)
จ้างเหมาบริการรายเดือน (เอกชน) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด