จ้างเหมาทำป้ายโลอัพ จำนวน 13 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-03)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-31)
จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ประกาศ (2020-07-22)
จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางสาธารณประโยชน์ ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-19)
จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ประกาศ (2020-06-12)
โครงการปรับปรุงแม่น้ำระยองตอนล่าง บริเวณสะพานเฉลิมชัย - เจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ วันที่ประกาศ (2020-05-18)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยการปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-01)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-29)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-04-16)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยการปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด