จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-18)
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ บธ-4303 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-20)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-08)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-03)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-10)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-20)
จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-01)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-03-27)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-01-29)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-01-29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด