ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-09-07 )
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-09-07 )
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-09-02 )
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-08-31 )
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ และซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-08-25 )
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-08-20 )
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-06-25 )
จ้างเหมาโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-06-18 )
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-06-10 )
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-05-21 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองไม้รูด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2019-01-28 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองไม้รูด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2019-01-28 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองไม้รูด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2019-01-09 )