จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2020-09-17 )
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2020-09-15 )
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2020-09-14 )
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2020-08-26 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-07-13 )
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2020-06-05 )
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2020-06-02 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานท่าเรือน้ำลึกบ้านคลองหินดำ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-05-29 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานท่าเรือน้ำลึกบ้านคลองหินดำ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-05-29 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-05-12 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองไม้รูด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2019-01-28 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองไม้รูด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2019-01-28 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองไม้รูด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2019-01-09 )