ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง บ้านลัดกะสัง ชุมชนย่อยที่ 14 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ความยาว 155 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-14)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง บ้านลัดกะสัง ชุมชนย่อยที่ 14 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ความยาว 155 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-14)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง บ้านลัดกะสัง ชุมชนย่อยที่ 14 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ความยาว 155 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-11)
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง บ้านลัดกะสัง ชุมชนย่อยที่ 14 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ความยาว 155 เมตร วันที่ประกาศ (2020-09-11)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง บ้านลัดกะสัง ชุมชนย่อยที่ 14 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ความยาว 155 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง บ้านลัดกะสัง ชุมชนย่อยที่ 14 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ความยาว 155 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-28)
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง บ้านลัดกะสัง ชุมชนย่อยที่ 14 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ความยาว 155 เมตร วันที่ประกาศ (2020-08-19)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-05-14)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-05-14)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-05-13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด