ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-11)
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-11)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-10)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-05)
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-29)
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-13)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-09)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-09)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-24)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-27)

ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด