ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (31-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-08-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันที่ประกาศ (19-08-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-07-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-07-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-06-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด