ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำตะโคง บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว ๓๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำตะโคง บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว ๓๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำตะโคง บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว ๓๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (29-01-2021)
จ้างขอความเห็นชอบแผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๑,๒ เทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-01-2021)
ขอความเห็นชอบแผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๑,๒ เทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ประกาศ (04-01-2021)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำตะโคง บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว ๓๐๐ เมตร วันที่ประกาศ (22-12-2020)
จ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสำนักงาน ฯ (ถังเก็บน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-07-2020)
จ้างจ้างถ่ายเอกสาร ฯ เพื่อจัดส่งเล่มร่างผังดังกล่าวเสนอที่ประชุมเพื่อประกอบความเห็นกรม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-09-2019)
จ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-09-2019)
โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ประกาศ (28-08-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด