ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ประกาศ (20-09-2021)
จ้างโครงการขุดลอกผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
โครงการขุดลอกผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ประกาศ (03-09-2021)
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฯ กว.ผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-08-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ฯ รัชกาลที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-07-2021)
ซื้อกลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุสำนักงาน ฯ เพื่อในการปฏิบัติงานด้านผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-05-2021)
ซื้อฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุสำนักงาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-05-2021)
ซื้อกลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุสำนักงาน ฯ เพื่อในการปฏิบัติงานด้านผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-05-2021)
ซื้อฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุสำนักงาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-05-2021)
จ้างจ้างศึกษาและวิเคราะห์ความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร (F.A.R./B.C.R./O.S.R.) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-04-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด