จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ 2556 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ .2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-17)
ซื้อจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-10)
ซื้อจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-09)
ซื้อจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-02)
จ้างซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-06)
จ้างจัดทำและติดตั้งประตูกั้นถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-03)
จ้างจัดทำและติดตั้งป้ายบอกทะเบียนรถยนต์ราชการ ป้ายบอกจุดจอดรถผู้บริหารและป้ายตั้งบอกจุดจอดรถผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-20)
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และการให้บริการงานผังเมือง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-25)
จ้างตัดต้นไม้และตกแต่งไม้ยืนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-23)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-22)
ซื้อวัสดุสำนักงานในการสำรวจและจัดทำเอกสารประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนรัตนบุรี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-02-11)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-01-10)
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-01-09)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-01-10)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-01-09)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-02-05)
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำมูล บ้านกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ประกาศ (2020-05-08)
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต ๖๔๙๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-01-10)
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แสงสว่างภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-04-30)
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-04-21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด