ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์พฤกษาราม ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon TA-5200 ขนาด A1 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-02-2021)
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon TA-5200 ขนาด A1 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-02-2021)
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon TA-5200 ขนาด A1 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-02-2021)
จ้างปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สร.0901-0008-2557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คลส.และถมดิน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คลส.และถมดิน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คลส.และถมดิน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (11-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คลส.และถมดิน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (11-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คลส.และถมดิน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อวัสดุสำนักงานในการสำรวจและจัดทำเอกสารประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนรัตนบุรี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-02-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-01-2020)
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-01-2020)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-01-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-01-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (05-02-2020)
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำมูล บ้านกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ประกาศ (08-05-2020)
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต ๖๔๙๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-01-2020)
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แสงสว่างภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-04-2020)
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-04-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด