ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-09-2021)
จ้างปรับปรุงก่อสร้างระบบประปา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
ซื้อวัสดุไฟฟ้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
จ้างปรับปรุงก่อสร้างระบบประปา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-08-2021)
จ้างปรับปรุงก่อสร้างระบบประปา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-07-2021)
จ้างปรับปรุงก่อสร้างระบบประปา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-07-2021)
จ้างปรับปรุงก่อสร้างระบบประปา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-07-2021)
จ้างจัดทำป้ายบุคลากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-06-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-03-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๓ รายการ เพื่อการดำเนินการจัดวางผังเมืองรวมชุมชนท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-01-2021)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-11-2020)
ซื้อวัสดุครุภัณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-11-2020)
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงานในการสำรวจและจัดทำเอกสารประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนรัตนบุรี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-02-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-01-2020)
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-01-2020)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-01-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-01-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด