ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม ห้วยขะยุง บ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ ๖ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๘๓ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (13-09-2021)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม ห้วยขะยุง บ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ ๖ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๘๓ เมตร วันที่ประกาศ (23-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-08-2021)
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-06-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-02-2021)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-12-2020)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม ห้วยขะยุง บ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ ๖ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๘๓ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (13-09-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (05-04-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ พร้อมค่าบริการรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 83-3534 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-03-2021)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ผังเมืองรวมชุมชนเขื่องใน จังหวัดอุบลราชะานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-02-2021)
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บว 1205 อุบลราชธธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-03-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บว 1205 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-01-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-01-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-01-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 42 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-11-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 83-3534 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด