ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-02-2021)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-12-2020)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-12-2020)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-12-2020)
ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯล ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง วันที่ประกาศ (07-10-2020)
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เช่าต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (05-10-2020)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เช่าต่อเนื่อง) จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ประกาศ (24-09-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-09-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บว 1205 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-01-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-01-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-01-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 42 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-11-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 83-3534 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-11-2020)
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บว 1205 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-04-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-03-2020)
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลยทะเบียน กค ๔๑๐๙ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-04-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-04-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-05-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด