จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ผืน เพื่อปิดประกาศโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-20)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-06)
จ้างก่อสร้างหลักหมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-23)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-11-01)
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เช่าต่อเนื่อง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-10-07)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ประกาศ (2019-09-25)
ซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-05-27)
วัสดุสำนักงานฯ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวางวางและสนับสนุนการผังเมือง กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง วางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนระดับอำเภอ (โครงการผังอำเภอม่วงสามสิบ) วันที่ประกาศ (2019-05-23)
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น พร้อมอะไหล่อื่น สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๕๓๔ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-04-29)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณเหล่ากาชาดฯ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๑๙๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-03-11)
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บว 1205 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-04-20)
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-03-20)
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลยทะเบียน กค ๔๑๐๙ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-04-22)
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-04-27)
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-20)
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๔ รายการ วันที่ประกาศ (2020-06-18)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-18)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-23)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-30)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-03)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด