ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (31-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-08-2021)
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 9677 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-08-2021)
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-08-2021)
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 9678 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-07-2021)
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-07-2021)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเทีี่ยววิมานพญาแถน จำนวน ๔ รายการ (งบจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ประกาศ (12-03-2021)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-02-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน 3 แห่ง วันที่ประกาศ (13-05-2020)
ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ประกาศ (25-03-2020)
ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ประกาศ (30-09-2019)
ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ประกาศ (23-05-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด