ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-02-2021)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (29-09-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-09-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-08-2020)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-07-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-05-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-05-2020)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-05-2020)
จ้างถอดย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-05-2020)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-04-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน 3 แห่ง วันที่ประกาศ (13-05-2020)
ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ประกาศ (25-03-2020)
ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ประกาศ (30-09-2019)
ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ประกาศ (23-05-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด