ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอู่สะเภา หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคันสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ความยาว ๔๓๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-09-2021)
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง แก่งต่างหล่าง บ้านศรีสมบูรณ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านท้ายน้ำ) ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-12-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประตูสู่วัฒนธรรม ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (11-06-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประตูสู่วัฒนธรรม ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-06-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประตูสู่วัฒนธรรม ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-06-2020)
โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประตูสู่วัฒนธรรม ระยะที่ ๒ วันที่ประกาศ (15-05-2020)
งานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง (ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 6 ยูนิต) วันที่ประกาศ (07-02-2020)
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ รายการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) วันที่ประกาศ (15-02-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ๑ แห่ง (ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ จำนวน ๖ ยูนิต) วันที่ประกาศ (30-04-2020)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ๑ แห่ง (ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ๖ ยูนิต) วันที่ประกาศ (13-04-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ๑ แห่ง (ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ๖ ยูนิต) วันที่ประกาศ (17-04-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ประกาศ (05-08-2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ รายการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-07-2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ รายการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-07-2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ รายการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (03-07-2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ รายการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-06-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด