ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมห้วยสหาย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมห้วยสหาย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมห้วยหอ หมู่ที่ 1 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมห้วยหอ หมู่ที่ 1 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมห้วยสหาย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (11-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมห้วยหอ หมู่ที่ 1 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-02-2021)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมห้วยหอ หมู่ที่ 1 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ วันที่ประกาศ (03-02-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด