ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-18)
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-17)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-17)
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมติดตั้งและรื้อถอนขนย้ายเครื่องเดิมจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง และรื้อถอนขนย้ายเครื่องเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมติดตั้งและรื้อถอนขนย้ายเครื่องเดิม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนขนย้ายเครื่องเดิม จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-26)
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (สยผจ.นภ) วันที่ประกาศ (2020-10-05)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินชมพรรณไม้น้ำ ความกว้าง 3.60 เมตร พร้อมลานกิจกรรม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-02)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินชมพรรณไม้น้ำ กว้าง ๓.๖๐ เมตร พร้อมลานกิจกรรม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ วันที่ประกาศ (2020-08-17)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินชมพรรณไม้น้ำ ความกว้าง 3.60 เมตร พร้อมลานกิจกรรม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ประกาศ (2020-07-31)
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (สยผจ.นภ) วันที่ประกาศ (2020-07-01)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินชมพรรณไม้น้ำ กว้าง ๓.๖๐ เมตร พร้อมลานกิจกรรม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-23)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินชมพรรณไม้น้ำ ความกว้าง 3.60 เมตร พร้อมลานกิจกรรม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-05)
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินชมพรรณไม้น้ำ ความกว้าง 3.60 เมตร พร้อมลานกิจกรรม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. วันที่ประกาศ (2020-05-27)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดรถยนต์ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ประกาศ (2020-05-22)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ประกาศ (2020-05-14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด