จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-02)
ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-01)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-01)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านชีท่าวังเวิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ (คุ้มกลางบ้าน) ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ความยาว ๒๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านชีท่าวังเวิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ (คุ้มกลางบ้าน) ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ความยาว ๒๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-17)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านชีท่าวังเวิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ (คุ้มกลางบ้าน) ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ความยาว ๒๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-17)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กรณีซื้อหมึก เครื่องปริ้นเตอร์ Fujixerox) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-13)
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านชีท่าวังเวิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ (คุ้มกลางบ้าน) ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ความยาว ๒๕๐ เมตร วันที่ประกาศ (2020-08-10)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง และรื้อถอนขนย้าย จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-04)
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-03)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด