ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองไชยวาน บ้านไชยวาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 118,610 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-24)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสาธารณะบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 46,527 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-23)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสาธารณะบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 46,527 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-23)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองโสมหลง บ้านเชียงดี ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,211 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-23)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-23)
จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุมอำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อใช้ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-03)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสาธารณะบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 46,527 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-03)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองไชยวาน บ้านไชยวาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 118,610 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-03)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองโสมหลง บ้านเชียงดี ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,211 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-03)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด