จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยาม ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-01)
จ้างจัดหาวัสดุกรณีเร่งด่วนสำหรับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-02-21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-01-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-01-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-01-15)
งานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร วันที่ประกาศ (2020-01-15)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามมิ่งเมืองจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-10-09)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างและปรับปรุงลานจอดรถแห่ดาว ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-10-09)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างและปรับปรุงลานจอดรถแห่ดาว ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-10-08)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓) วันที่ประกาศ (2020-04-21)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓) วันที่ประกาศ (2020-04-21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงออกแบบและพัฒนาศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ป้าทุ้มป้าไท้ เพื่อจัดแสดงกระบวนการการผลิตและสาธิต เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-07-11)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงออกแบบและพัฒนาศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ป้าทุ้มป้าไท้ เพื่อจัดแสดงกระบวนการการผลิตและสาธิต เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-06-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงออกแบบและพัฒนาศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ป้าทุ้มป้าไท้ เพื่อจัดแสดงกระบวนการการผลิตและสาธิต เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-06-21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงออกแบบและพัฒนาศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ป้าทุ้มป้าไท้ เพื่อจัดแสดงกระบวนการการผลิตและสาธิต เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-06-21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายแยกถนนใสสว่าง (บริเวณบ้านพัก เรือนจำจังหวัดสกลนครเดิม) - พิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-10-09)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายแยกถนนใสสว่าง (บริเวณบ้านพัก เรือนจำจังหวัดสกลนครเดิม) - พิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-10-08)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายแยกถนนใสสว่าง (บริเวณบ้านพัก เรือนจำจังหวัดสกลนครเดิม) - พิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-09-24)
โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ป้าทุ้มป้าไท้ เพื่อการเรียนรู้ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ จังหวัดสกลนคร วันที่ประกาศ (2019-09-05)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด