ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-12-2020)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ประกาศ (30-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปและสกัดสมุนไพรคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปและสกัดสมุนไพรคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-08-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปและสกัดสมุนไพรคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-08-2020)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิัติศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หลังเก่า) วันที่ประกาศ (20-08-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วคอนกรีตบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (31-07-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด