ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปและสกัดสมุนไพรคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-18)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปและสกัดสมุนไพรคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปและสกัดสมุนไพรคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-28)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิัติศาสตร์ จังหวัดมุกดาหาร (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หลังเก่า) วันที่ประกาศ (2020-08-20)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วคอนกรีตบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-31)
โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปและสกัดสมุนไพรคุณภาพสูง วันที่ประกาศ (2020-07-31)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วคอนกรีตบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-09)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วคอนกรีตบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-09)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-18)
จ้างตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด