ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วันที่ประกาศ (2020-09-14)
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-21)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-14)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-16)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน งานก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-15)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน งานก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-15)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-01)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-01)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่โป่ง บ้านห้วยอ่าง หมู่ 6 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-31)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน งานก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด