ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บ 1385 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-02-2021)
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-02-2021)
จ้างเหมาบริการจัดทำโครงการรายงานการติดตามสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมชุมชนหัวดง ผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ และผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (29-01-2021)
จ้างเหมาบริการจัดทำโครงการรายงานการติดตามสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมชุมชนหัวดง ผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ และผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (29-01-2021)
จ้างเหมาบริการจัดทำโครงการรายงานการติดตามสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมชุมชนหัวดง ผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ และผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (29-01-2021)
จ้างเหมาบริการงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหลังโรงเรียนพิชัย หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๕ บ้านวังพะเนียด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-01-2021)
จ้างเหมาบริการทำตู้ชั้นบูชาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-01-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-12-2020)
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ประกาศ (16-10-2020)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฏร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 210 เมตร วันที่ประกาศ (16-10-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว ๒๑๐ เมตร วันที่ประกาศ (03-02-2021)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ประกาศ (29-01-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง วันที่ประกาศ (21-01-2021)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง วันที่ประกาศ (08-01-2021)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง วันที่ประกาศ (09-10-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ประกาศ (19-08-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-08-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 350 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-07-2020)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน เขตเทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (15-07-2020)
เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ประกาศ (22-06-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด