ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-09)
จ้างสำรวจรังวัดขอบเขตพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-02)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-31)
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-24)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-19)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-19)
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-17)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-04)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-04)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 350 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ประกาศ (2020-08-19)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-04)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 350 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-20)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน เขตเทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-15)
เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ประกาศ (2020-06-22)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-05)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน เขตเทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว ๓๐๐ เมตร วันที่ประกาศ (2020-04-23)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง วันที่ประกาศ (2020-04-21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว ๓๕๐ เมตร วันที่ประกาศ (2020-04-21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วน-ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว ๑๕๐ เมตร วันที่ประกาศ (2020-04-17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด