ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-15)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-02)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-02)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-27)
ซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อ BRIDGESTONE สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 7584 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-17)
โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง วันที่ประกาศ (2020-08-04)
จ้างสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-03)
จ้างสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-22)
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดรูปเล่มรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่นจังหวัดแพร่ พ.ศ.2558 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-01-13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด