ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-31)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-31)
จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-04-30)
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง วันที่ประกาศ (2020-04-17)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านส้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-31)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบริเวณหน้าวัดคือเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสมุน หมู่ที่ 7 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 10 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-25)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านน้ำปั้วใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-24)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านปอน หมู่ที่ 6 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ความยาว 61 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด