ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง วันที่ประกาศ (06-08-2021)
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง วันที่ประกาศ (06-08-2021)
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-05-2021)
จ้างทำบอร์ดทำเนียบบุคลากร ขนาด 1.20 x 1.20 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-05-2021)
จ้างทำบอร์ดทำเนียบบุคลากร ขนาด 1.20 x 1.20 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-05-2021)
จ้างค่าบำรุงและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-02-2021)
จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านน้ำปั้ว ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านศาลา หมู่ 4 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (29-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านศาลา หมู่ 4 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (11-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านศาลา หมู่ 4 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (11-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด