ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-02-2021)
จ้างเหมาเพื่อการออกแบบและวางผังเมืองรักษ์นกยูงไทย เพื่อเชื่อมโยงเมืองนกยูง เมืองพี่ เมืองน้องกับประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงและสาละวิน วันที่ประกาศ (27-01-2021)
โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจ้งหวัด กิจกรรมล้านนาตะวันออกต้นแบบรักษ์นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยวเช่ื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทาง One Belt and One Road ค่าก่อสร้างปฏิมากรรมสัญลักษณ์เมืองรักษ์นกยูงไทยพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง วันที่ประกาศ (13-01-2021)
โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจ้งหวัด กิจกรรมล้านนาตะวันออกต้นแบบรักษ์นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยวเช่ื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทาง One Belt and One Road ค่าก่อสร้างปฏิมากรรมสัญลักษณ์เมืองรักษ์นกยูงไทยพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง วันที่ประกาศ (13-01-2021)
โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจ้งหวัด กิจกรรมล้านนาตะวันออกต้นแบบรักษ์นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยวเช่ื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทาง One Belt and One Road ค่าก่อสร้างปฏิมากรรมสัญลักษณ์เมืองรักษ์นกยูงไทยพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง วันที่ประกาศ (13-01-2021)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ประกาศ (11-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะเชื่อมต่อระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-01-2021)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ประกาศ (21-12-2020)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ประกาศ (21-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะเชื่อมต่อระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (15-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด