จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑ - ๒ (แฝด ๒ ครอบครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-08)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-28)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-27)
จ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมจัดทำประติมากรรมนกยูงเรซิิ่นใยแก้วพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๐ ตัว โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-05-26)
ประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ียววิถีไทย ชุมชนรักษ์นกยูง (กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน บุคลากร) สู่เครือข่ายระดับชาติและระดับโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-19)
โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมจัดทำประติมากรรมนกยูงเรซิิ่นใยแก้วพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๐ ตัว วันที่ประกาศ (2020-05-18)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมจัดทำประติมากรรมนกยูงเรซิ่นใยแก้ัวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-18)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนดอกคำใต้ (ช่วงที่ ๒) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-13)
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวร บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-08)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมออกแบบพัฒนาภูมิทัศน์และจััดทำ Landmark ซุ้มประตูโคมไฟประติมากรรมสัญลักษณ์เมืองรักษ์นกยูงไทยล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-08)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด