ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง วันที่ประกาศ (07-09-2021)
ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โปรแกรมประชุมทางไกล Zoom Meeting Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-09-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-08-2021)
จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศาลาเก่าบ้านป่าเห็ว ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (09-08-2021)
ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศาลาเก่าบ้านป่าเห็ว ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ประกาศ (06-05-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยวม บ้านแม่สวด หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว ๖๖๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-04-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-04-2021)
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-04-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ ๑ - บ้านทุ่งสารภี หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว ๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-04-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด