ซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-17)
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน บค 5680 มส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-22)
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (ทะเบียน กข 3420 มส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-20)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-14)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-03)
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-17)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยแม่สามแลบ และถนน คสล. บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่องจราจรกว้าง ๘ ม. ยาว ๖๐ ม. (มีทางเท้ากว้าง ๑.๕ ม.) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-05-29)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวเมืองแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) จำนวน ๓ จุด ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๑,๓๘๐ ม. อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-05-15)
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายในศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-05-13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ระยะทางรวม ๓,๔๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗,๐๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-01)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด