ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-09-2021)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทดสอบหาค่าความสึกหรอของวัสดุ และเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-08-2021)
จ้างเหมาตัดวัชพืชและต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-08-2021)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-08-2021)
จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-08-2021)
จ้างเหมาบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-07-2021)
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-07-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ประกาศ (13-09-2021)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-09-2021)
จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-09-2021)
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทดสอบหาค่าความสึกหรอของวัสดุ และเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-08-2021)
จ้างเหมาบริการตัดวัชพืชและต้นไม้ วันที่ประกาศ (27-08-2021)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-08-2021)
จ้างเหมาบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ประกาศ (27-07-2021)
จ้างเหมาบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-07-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด