ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-02-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-02-2021)
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-01-2021)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระเวน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ากรวย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระเวน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระเวน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ากรวย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ากรวย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-02-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-02-2021)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงธันวาคม 2563) วันที่ประกาศ (26-01-2021)
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-01-2021)
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์แผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-01-2021)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง วันที่ประกาศ (30-12-2020)
ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ วันที่ประกาศ (30-12-2020)
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระเวน หมู่ 1 และหมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วันที่ประกาศ (30-12-2020)
จ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ากรวย หมู่ 3 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วันที่ประกาศ (30-12-2020)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง วันที่ประกาศ (25-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด