จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-11)
จ้างพิมพ์รายงานการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี พ.ศ.2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-31)
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-06)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-03)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-03)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-20)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-13)
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-01)
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-14)
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-11)
ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี วันที่ประกาศ (2020-08-31)
จ้างพิมพ์รายงานการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี พ.ศ.2558 วันที่ประกาศ (2020-08-31)
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-06)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ วันที่ประกาศ (2020-08-03)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ วันที่ประกาศ (2020-08-03)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง วันที่ประกาศ (2020-07-21)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-16)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ วันที่ประกาศ (2020-07-13)
การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-09)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด