ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลก กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อนำมาใช้ในสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ในสำนักงานโยธาะิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
จ้างถ่ายเอกสารรายงานประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-09-2021)
จ้างถ่ายเอกสารรายงานการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมชุมชนคลองแม่ลาย ผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง-ท่ามะเขือ และผังเมืองรวมปากดง พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลก กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลก กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลก กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร วันที่ประกาศ (01-09-2021)
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต - 2829 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-08-2021)
จ้างจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข - 3552 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด