ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย (ปรับปรุงครั้งที่ 3) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ประกาศ (26-08-2021)
จ้างที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย (ปรับปรุงครั้งที่ 3) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ประกาศ (16-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว 215 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-08-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ (เปลี่ยนผิวหลักหมุดด้วยหินแกรนิตทั้งหมด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (29-07-2021)
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย (ปรับปรุงครั้งที่ 3) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ประกาศ (12-07-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว 215 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-07-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว 215 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-07-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว 215 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (21-06-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านเหนือ หมู่ที่ 12 (จุดที่ 1) ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ความยาว 410 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (13-05-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดป่าเรไร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ประกาศ (20-08-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด