ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-09-2021)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญาอาชญากรรมในเขตชุมชนเพชรบูรณ์ วันที่ประกาศ (09-09-2021)
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน กค ๔๘๙ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-09-2021)
จ้างจำทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-08-2021)
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-08-2021)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-08-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-07-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด