ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-09-2021)
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA Hilux Revo_D หมายเลขทะเบียน กน 8537 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-09-2021)
จ้างถ่ายเอกสารรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.ศ.2555 ประกอบการประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดราชบุรี พร้อมเข้าเล่ม-ทำปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-08-2021)
จ้างถ่ายเอกสารโครงการก่อสร้างเขื่อนฯต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-08-2021)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ประกาศ (23-08-2021)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-08-2021)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-08-2021)
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องขาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำ พ.ศ.2563 โดยวิธีขาดทอดตลาด วันที่ประกาศ (21-05-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด