ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-18)
จ้างปรับปรุงห้องโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-15)
จ้างปรับปรุงห้องโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-14)
จ้างจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบการประชุมกลุ่มงานวิชาการผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-10)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-24)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-04)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-04)
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-02)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ความยาว ๒๑๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-24)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดลาดเมธังกร ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว ๑๖๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด