ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักราชการ ห้องประชุม โรงจอดรถ และรั้ว ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ประกาศ (24-02-2021)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน กิจกรรมก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดกลางการค้าชายแดน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ประกาศ (23-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน กิจกรรมก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดกลางการค้าชายแดน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งทัพรับศึกบ้านลิ้นช้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งทัพรับศึกบ้านลิ้นช้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งทัพรับศึกบ้านลิ้นช้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-02-2021)
โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นทั้งด้่านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ วันที่ประกาศ (05-02-2021)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งทัพรับศึกบ้านลิ้นช้าง) วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน กิจกรรมก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดกลางการค้าชายแดน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน กิจกรรมก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดกลางการค้าชายแดน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด