จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการรังวัดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง.๑๓ ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-16)
จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน จัดพิมพ์หนังสือ ถวาย Street Art ศิลปะเปลี่ยนโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-08)
จ้างซ่อมแซมหัวพิมพ์เครื่องพล็อตเตอร์ HP DSJ 500 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-17)
จ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณชุมชนคลองใจอ่อน-ศาลเจ้าพ่อแป๊ะกง ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-23)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแร้ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางน้ำวน หมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 198 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-12)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแร้ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางน้ำวน หมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 198 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-12)
จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-09)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแร้ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางน้ำวน หมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 198 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-28)
จ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด