ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนนสายหลักในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นทีี่ บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข 5 วันที่ประกาศ (24-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแค พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนบ้านบางนางลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (19-02-2021)
จ้างขยายเขตประปาบริเวณถนนสายหลักในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-02-2021)
ขยายเขตประปาบริเวณถนนสายหลักในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ประกาศ (18-02-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-02-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแค พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนบ้านบางนางลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแค พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนบ้านบางนางลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-01-2021)
ซื้อจัดจ้างเช็คระยะรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บฉ - 949 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ำสามอำเภอ บริเวณโรงเจยิ่นเต็กตั๊ว ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าคา-บ้านดอนสาม (สส.ถ 1-0004) ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อมตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ประกาศ (07-01-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด