ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-09-2021)
จ้างพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-09-2021)
จ้างพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (31-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 150 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (31-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางเศรษฐกิจชุมชน ถนนสายพระราม 2 เชื่อมวัดศรีสุวรรณคงคาราม หมู่ที่ 6 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (31-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติป่าชายเลนตระเวนน้ำสู่นาเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (31-08-2021)
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพล็อตเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-08-2021)
ซื้อจั่ดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มกระดูกงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-08-2021)
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙ ) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าคา-บ้านดอนสาม (สส.ถ 1-0004) ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อมตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ประกาศ (07-01-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด