ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยแม่ประจันต์ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางจาก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-09-2021)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยแม่ประจันต์ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ประกาศ (13-09-2021)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน กระดาษA1 และ กระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี (ต่อเติมห้องกลุ่มงานวิชาการผังเมือง, ปรับปรุงห้องกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ, และก่อสร้างอาคารจอดรถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-08-2021)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด