ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-10)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-06)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และโรงจอดรถ บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-05)
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-03)
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-22)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และโรงจอดรถ บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และโรงจอดรถ บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-21)
ก่อสร้างรั้ว และโรงจอดรถ บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ประกาศ (2020-07-13)
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-09)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเส้นทางบ้านทุ่งมะเม่า-บ้านบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-08)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขัน์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-01)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-21)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-02-18)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานด้านผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจะจง วันที่ประกาศ (2019-08-01)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-07-24)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-06-27)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 2) เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-06-19)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2561 วันที่ประกาศ (2019-06-19)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานด้านผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-06-13)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-06-04)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด