ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองเสาธง บริเวณริมถนนสายบ่อทราย - ท้ายสำเภา หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองเสาธง บริเวณริมถนนสายบ่อทราย - ท้ายสำเภา หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-10)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองเสาธง บริเวณริมถนนสายบ่อทราย - ท้ายสำเภา หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-10)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (รั้วด้านหลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-03)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (รั้วด้านหลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-03)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (รั้วด้านหลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (รั้วด้านหลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-21)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองเสาธง บริเวณริมถนนสายบ่อทราย-ท้ายสำเภา หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 150 เมตร วันที่ประกาศ (2020-07-20)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (รั้วด้านหลัง) วันที่ประกาศ (2020-07-10)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (รั้วด้านหลัง) วันที่ประกาศ (2020-07-10)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองเสาธง บริเวณริมถนนสายบ่อทราย - ท้ายสำเภา หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 150 เมตร วันที่ประกาศ (2020-08-27)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองเสาธง บริเวณริมถนนสายบ่อทราย - ท้ายสำเภา หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-10)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองเสาธง บริเวณริมถนนสายบ่อทราย - ท้ายสำเภา หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 150 เมตร วันที่ประกาศ (2020-08-03)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (รั้วด้านหลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-03)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและก่อสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (รั้วด้านหลัง) วันที่ประกาศ (2020-07-20)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (รั้วด้านหลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองเสาธง บริเวณริมถนนสายบ่อทราย - ท้ายสำเภา หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 150 เมตร วันที่ประกาศ (2020-07-20)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช (รั้วด้านหลัง) วันที่ประกาศ (2020-07-10)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ - เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-12)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด