ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
จ้างซ่อมแซมระบบประปาของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-05-2021)
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชะอวด บริเวณถนนริมคลองฝั่งตะวันตก ตำบลชะอวด ถึงตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 90 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บว-7724 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-12-2020)
โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ระยะที่ ๒) วันที่ประกาศ (24-12-2020)
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บว-7724 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชะอวด บริเวณถนนริมคลองฝั่งตะวันตก ตำบลชะอวด ถึงตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 90 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชะอวด บริเวณถนนริมคลองฝั่งตะวันตก ตำบลชะอวด ถึงตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 90 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชะอวด บริเวณถนนริมคลองฝั่งตะวันตก ตำบลชะอวด ถึงตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 90 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศราคากลางโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ระยะที่ 2) วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชะอวด บริเวณถนนริมคลองฝั่งตะวันตก ตำบลชะอวด ถึงตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 90 เมตร วันที่ประกาศ (20-01-2021)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ระยะที่ 2) วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชะอวด บริเวณถนนริมคลองฝั่งตะวันตก ตำบลชะอวด ถึงตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๙๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-12-2020)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชะอวด บริเวณถนนริมคลองฝั่งตะวันตก ตำบลชะอวด ถึงตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๙๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-12-2020)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชะอวด บริเวณถนนริมคลองฝั่งตะวันตก ตำบลชะอวด ถึงตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 90 เมตร วันที่ประกาศ (09-11-2020)
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-10-2020)
ประกาศราคากลางซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (15-10-2020)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-10-2020)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชะอวด บริเวณถนนริมคลองฝั่งตะวันตก ตำบลชะอวด ถึงตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 90 เมตร วันที่ประกาศ (19-10-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด