ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะประติมากรรมภูมิใจภักดิ์รักในหลวง กิจกรรมก่อสร้างประติมากรรมภูมิใจภักด์รักในหลวง ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (29-01-2021)
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กิจกรรมปรับปรุงท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งครก ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ณ ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งครก หมู่ 11 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (18-12-2020)
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กิจกรรมปรับปรุงท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเตาะ ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ณ ท่าเทียบเรือบ้านคลองเตาะ หมู่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (16-12-2020)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองสองน้ำ กิจกรรมปรับปรุงพื้นทางเดินเที่ยวชมธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองสองน้ำ ณ สถานที่ท่องเที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (16-12-2020)
โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเกาะลันตา กิจกรรมปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกสะพานไทร - ทุ่งหยีเพ็ง และก่อสร้างเส้นทาง ณ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (09-12-2020)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง วันที่ประกาศ (06-10-2020)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คลส. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง วันที่ประกาศ (05-10-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในเขตเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในเขตเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในเขตเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-09-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะประติมากรรมภูมิใจภักดิ์รักในหลวง กิจกรรมก่อสร้างประติมากรรมภูมิใจภักดิ์รักในหลวง ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเกาะลันตา กิจกรรมปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกสะพานไทร - ทุ่งหยีเพ็ง และก่อสร้างเส้นทาง ณ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ อาหารทะเล กิจกรรมปรับปรุงท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเตาะ ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ณ ท่าเทียบเรือบ้านคลองเตาะ หมู่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-02-2021)
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กิจกรรมปรับปรุงท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งครก ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ณ ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งครก หมู่ 11 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (02-02-2021)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองสองน้ำ กิจกรรมปรับปรุงพื้นทางเดินเที่ยวชมธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองสองน้ำ ณ สถานที่ท่องเที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (02-02-2021)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะประติมากรรมภูมิใจภักดิ์รักในหลวง กิจกรรมก่อสร้างประติมากรรมภูมิใจภักดิ์รักในหลวง ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (29-01-2021)
โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเกาะลันตา กิจกรรมปรับปรุงพื้นผิว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกสะพานไทร - ทุ่งหยีเพ็ง และก่อสร้างเส้นทาง ณ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-01-2021)
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กิจกรรมปรับปรุงท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งครก ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ณ ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งครก หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (25-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองสองน้ำ กิจกรรมปรับปรุงพื้นทางเดินเที่ยวชมธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองสองน้ำ ณ สถานที่ท่องเที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กิจกรรมปรับปรุงท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเตาะ ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ณ ท่าเทียบเรือบ้านคลองเตาะ หมู่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (19-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด