ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างโครงการจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก โรงพยาบาลสนาม ๔ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-09-2021)
จ้างโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบความปลอดภัยพร้อมปรับปรุงอาคาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มหน้ามุขอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-09-2021)
จ้างโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม ๔ จังหวัดกระบี่ (โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มหน้ามุขอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มหน้ามุขอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-08-2021)
โครงการก่อสร้างซุ้มหน้ามุขอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (17-08-2021)
โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม 4 จังหวัดกระบี่ (โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์) วันที่ประกาศ (11-08-2021)
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กิจกรรมก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือ และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถ ณ ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งครก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (02-08-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-07-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเกาะลันตา กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกสะพานไทร - บ่อขยะ (เชื่อมต่อถนนสายสามแยกสะพานไทร - ทุ่งหยีเพ็ง) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (15-09-2021)
โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเกาะลันตา กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกสะพานไทร - บ่อขยะ (เชื่อมต่อถนนสายสามแยกสะพานไทร - ทุ่งหยีเพ็ง) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (08-09-2021)
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กิจกรรมก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือ และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถ ณ ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งครก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-09-2021)
โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบความปลอดภัยพร้อมปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (02-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มหน้ามุขอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-09-2021)
โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบความปลอดภัยพร้อมปรับปรุงอาคาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม 4 จังหวัดกระบี่ (โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์) วันที่ประกาศ (19-08-2021)
โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม 4 จังหวัดกระบี่ (โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์) วันที่ประกาศ (18-08-2021)
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กิจกรรมก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือ และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณลานจอดรถ ณ ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งครก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-08-2021)
โครงการก่อสร้างซุ้มหน้ามุขอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด