ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล) ซอยสวนงาม หมู่ที่ 5 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (13-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล) ซอยอุทยานศรีพังงา หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (13-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (13-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล) ซอยนาตาว่อง หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (13-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการทุ่งท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะเร่งด่วน) จำนวน 10 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (10-09-2021)
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (07-09-2021)
จ้างปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-09-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด