ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำตาปี หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (05-01-2021)
งานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำตาปี หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-12-2020)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ กล้อง Total Station ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET-๕๕๐X หมายเลขครุภัณฑ์ สยผจ.สฎ. ๐๘๐๖-๐๐๐๓-๕๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-11-2020)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ กล้อง Total Station ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET-๕๕๐X หมายเลขครุภัณฑ์ สยผจ.สฎ. ๐๘๐๖-๐๐๐๓-๕๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-11-2020)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ กล้อง Total Station ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET-๕๕๐X หมายเลขครุภัณฑ์ สยผจ.สฎ. ๐๘๐๖-๐๐๐๓-๕๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (05-01-2021)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ประกาศ (05-01-2021)
- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-11-2020)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-11-2020)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (03-11-2020)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563) วันที่ประกาศ (15-04-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-04-2020)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กว๕๕๖๐สฎ. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-03-2020)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (13-02-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด