ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเค็ม หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ประกาศ (21-09-2021)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ประกาศ (21-09-2021)
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตะเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว ๒๐๐ เมตร วันที่ประกาศ (16-09-2021)
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก หมู่ที่ ๔ ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว ๓๐๐ เมตร วันที่ประกาศ (16-09-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-08-2021)
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กว 5560 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-08-2021)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สยผจ.สฎ. 0901-0032-53 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ สยผจ.สฎ. ๐๑๑๓-๐๐๐๔-๕๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-08-2021)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-08-2021)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กว ๕๕๖๐ สฎ. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-08-2021)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (05-01-2021)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร ปากน้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ประกาศ (05-01-2021)
- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-11-2020)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-11-2020)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (03-11-2020)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563) วันที่ประกาศ (15-04-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด