โครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) วันที่ประกาศ (2020-05-25)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-30)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บริเวณหลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 415 (ระยะที่ 2) ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ความยาว 280 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-24)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-24)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-16)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-04-16)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองกะเปอร์ บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 4 และบ้านกงษี หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-05-02)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองกะเปอร์ บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 4 และบ้านกงษี หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-04-25)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช รน 1004 - นิคมผัง 4 (สายกำแพงเพชร - เทพประสิทธิ์) ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 4,175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-01-17)
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้าง วันที่ประกาศ (2019-01-08)
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้าง วันที่ประกาศ (2019-01-08)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด