ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
โครงการจ้างเหมาย้ายแนวเสาไฟฟ้า และจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-09-2021)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ระยะทาง ๑๑๔ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ต่อยอดจากโครงการเดิม โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง) วันที่ประกาศ (13-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (งานวางกล่องใส่หิน GABION BOX ระยะทางรวม 400 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ตำบลบางหิน ระยะ 230 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจั่น ระยะ 350 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางวี บ้านหินขาว หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (29-01-2021)
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออก โรงเรียนชาติเฉลิม บริเวณโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ระยะทาง ๑๑๔ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ต่อยอดจากโครงการเดิม โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ระยะ 114 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ต่อยอดจากโครงการเดิม : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ระยะทาง 230 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-08-2021)
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ระยะ 114 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ต่อยอดจากโครงการเดิม : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ระยะทาง 230 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และ โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-01-2021)
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และ โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองกะเปอร์ บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 4 และบ้านกงษี หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-05-2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองกะเปอร์ บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 4 และบ้านกงษี หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-04-2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช รน 1004 - นิคมผัง 4 (สายกำแพงเพชร - เทพประสิทธิ์) ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 4,175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-01-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด