จ้างซ่อมหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ลงสีอักษรแท่นหินอ่อนหลังเสาธงศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-11)
ซื้อจัดซื้อตลับหมึก ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-24)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-21)
ซื้อตลับหมึก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-23)
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๗๕ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-09)
จ้างจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณ รร.ชุมชนวัดหาดพันไกร ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-13)
จ้างจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณ รร.ชุมชนวัดหาดพันไกร ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-13)
จ้างจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณ รร.ชุมชนวัดหาดพันไกร ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-13)
จ้างจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณ รร.ชุมชนวัดหาดพันไกร ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-13)
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่งท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ์พร้อมระบบประปาและอาคารบริการนักท่องเที่ยวหมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร(ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-21)
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่งท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ์พร้อมระบบประปาและอาคารบริการนักท่องเที่ยวหมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-23)
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่งท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ์พร้อมระบบประปาและอาคารบริการนักท่องเที่ยวหมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร(ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-17)
างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่งท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ์พร้อมระบบประปาและอาคารบริการนักท่องเที่ยวหมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร(ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-19)
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่งท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ์พร้อมระบบประปาและอาคารบริการนักท่องเที่ยวหมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร(ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่งท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ์พร้อมระบบประปาและอาคารบริการนักท่องเที่ยวหมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร(ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-16)
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนฝั่งท่าเทียบเรือขนาดเล็กบนเกาะพิทักษ์พร้อมระบบประปาและอาคารบริการนักท่องเที่ยวหมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร(ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-10)
โครงการปรับรุุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ วันที่ประกาศ (2020-03-19)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคะญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ วันที่ประกาศ (2019-10-28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด