ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (B) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-10)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (B) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (B) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-28)
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (B) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-24)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-24)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมและบ้านพักข้าราชการ (B) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง วันที่ประกาศ (2020-08-20)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-10)
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ประกาศ (2020-06-29)
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-08)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด