ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และดินถม ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ประกาศ (11-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-10-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (B) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (B) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-08-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (B) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-08-2020)
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (B) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง วันที่ประกาศ (26-08-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-08-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-08-2020)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมและบ้านพักข้าราชการ (B) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง วันที่ประกาศ (20-08-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด