ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสกุน - หัวโหด หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒.๐๔๑ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-23 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งลาน - ไสเจ็ดเจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-23 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน - พรุกำ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-23 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งลาน - ไสเจ็ดเจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-23 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน - พรุกำ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-23 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๗๙๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-23 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโห - มาบเนียน หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-18 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโห - มาบเนียน หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-18 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน - พรุกำ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-11 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งลาน - ไสเจ็ดเจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-11 )