ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สายหนองเลน-ทุ่งไร่กล้วย ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-09-02 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สายหนองเลน-ทุ่งไร่กล้วย ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-09-02 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สายหนองเลน-ทุ่งไร่กล้วย ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-09-02 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะตำเลง - เกาะโชน หมู่ที่ ๘ ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-09-02 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะตำเลง - เกาะโชน หมู่ที่ ๘ ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-09-02 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวควน หมู่ที่ ๖ - บ้านม่วงทวน หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-09-01 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวควน หมู่ที่ ๖ - บ้านม่วงทวน หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-09-01 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สายหนองเลน-ทุ่งไร่กล้วย ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-08-27 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สายหนองเลน-ทุ่งไร่กล้วย ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-08-27 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะตำเลง - เกาะโชน หมู่ที่ ๘ ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-08-26 )