โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธ์ุ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ( 2021-08-25 )
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ( 2021-08-23 )
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะตำเลง - เกาะโชน หมู่ที่ ๘ ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก ( 2021-07-21 )
จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสวนกาญจนาภิเษก ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-06-16 )
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะตำเลง - เกาะโชน หมู่ที่ ๘ ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร ( 2021-06-09 )
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-05-20 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๗๙๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-03-29 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งลาน - ไสเจ็ดเจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-03-24 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน - พรุกำ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-03-22 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโห - มาบเนียน หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-03-15 )