ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านบือแนบาแด หมู่ที่ 7 ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ความกว้าง 8.50 เมตร ระยะทาง 1.120 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (19-02-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามคลองธรรมชาติ บ้านมะปรางมัน หมู่ที่ 2 ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (05-02-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามคลองต้นประดู่ บ้านบาเงง ถึง บ้านคลองหิน หมู่ที่ 1,2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขนาดผิวจราจร กว้่าง 7.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (05-02-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามคลองบ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (05-02-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามคลองธรรมชาติ บ้านลำอาน หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (05-02-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามคลองบ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (05-02-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายชลประทานช่วงที่ 1 บ้านกือยา หมู่ที่ 3 ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (05-02-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (05-02-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บ้านปากช่อง ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (05-02-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บ้านปิยา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด