จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-27)
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-26)
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-03)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-03)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-22)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-15)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-11)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-10)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-09)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด