ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกขี้เหล็ก ๕- สายซอยนงรัตน์ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกขี้เหล็กและหมู่ที่ ๙ บ้านโคกป่าคา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๘๓๐ กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานในชุมชน ข้ามคลองสะพานช้าง บ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖.๐๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ บ้านโคกปาฆาบือซา (ระยะที่ ๕) ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (01-09-2021)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกขี้เหล็ก ๕- สายซอยนงรัตน์ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกขี้เหล็กและหมู่ที่ ๙ บ้านโคกป่าคา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๘๓๐ กิโลเมตร วันที่ประกาศ (23-08-2021)
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส วันที่ประกาศ (23-08-2021)
โครงการปรับปรุงสะพานในชุมชน ข้ามคลองสะพานช้าง บ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖.๐๐ เมตร วันที่ประกาศ (23-08-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ บ้านโคกไร่ใหญ่ (ระยะที่ ๔) ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-08-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ บ้านปาลูกากาปัส (ระยะที่ ๓) ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (19-08-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วันที่ประกาศ (27-05-2021)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายลีแย๊ะ - สายโท 6 หมู่ที่ 1 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (09-03-2020)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านเกาะยาว (จุดที่3) หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร วันที่ประกาศ (20-03-2020)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจาเราะปาตอ หมู่ที่ 6 บ้านปอเนาะ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร วันที่ประกาศ (20-03-2020)
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส วันที่ประกาศ (09-04-2020)
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส วันที่ประกาศ (23-03-2020)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกาแลบือเด - ละหาร หมู่ที่ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (06-03-2020)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านแลแบ๊ะ (จุดที่ 3) หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,030 เมตร วันที่ประกาศ (13-04-2020)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านแลแบ๊ะ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,225 เมตร วันที่ประกาศ (13-04-2020)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านบาโร๊ะบูตอเหนือ(จุดที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,250 เมตร วันที่ประกาศ (20-03-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด