ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วันที่ประกาศ (02-02-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ บ้านตอหลัง (ระยะที่ ๔) ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (19-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านคลองเลย (จุดที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว ๔๒๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (14-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน และสะพาน คสล. สายหลังบ้านพักฉุกเฉิน หมู่ที่ ๖ บ้านเขาสามสิบ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๐.๘๘๐ กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (13-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน และสะพาน คสล.บ้านไอร์กาบู หมู่ที่ ๑ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑.๐๕๐ กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (13-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามคลองสุไหงปาดี หมู่ที่ ๑๑,๑๒ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (08-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ซอยมิยาซาว่า หมู่ที่ ๘ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กว้าง 7.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (08-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามคลองแตแร หมู่ที่ ๒ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (08-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอย อบต.๑-สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒.๙๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (21-12-2020)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทางสามแยกบ้านไผ่งาม-จะแนะ หมู่ที่ ๕ ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒.๔๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (21-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโคกหรา - ป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (21-01-2020)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายรอบสระบ้านแกแม หมู่ที่ 4 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (21-01-2020)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านเปล หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (21-01-2020)
จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-03-2019)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายป่าใสใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส วันที่ประกาศ (24-12-2018)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบูเก๊ะ 4 - เจ๊ะมูดอ หมู่ที่ 6,11 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส วันที่ประกาศ (24-12-2018)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยปราจีน หมู่ที่ 11 ต.สุคิริน อ.สุคิริน วันที่ประกาศ (24-12-2018)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกูวา - บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส วันที่ประกาศ (24-12-2018)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมัสยิด หมู่ที่ 3 บ้านบาลูกา ต.โฆษิต อ.ตากใบ วันที่ประกาศ (24-12-2018)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคันคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ วันที่ประกาศ (24-12-2018)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด