จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านแลแบ๊ะ (จุดที่ 3) หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,030 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-08-19)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านแลแบ๊ะ (จุดที่ 2 ) หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,225 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-08-17)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสและพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-07-29)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสและพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-07-29)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจาเราะปาตอ หมู่ที่ 6 บ้านปอเนาะ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-07-29)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านบาโร๊ะบูตอเหนือ (จุดที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,250 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-07-08)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านบาโร๊ะบูตอเหนือ (จุดที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,250 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-07-08)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส บริเวณบ้านลาไม (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-06-18)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตือระ - ลูโบ๊ะซามา บ้านตือระ หมู่ที่ 2 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-06-18)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแว้ง บริเวณบ้านสะบือรัง หมู่ที่ 3 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 980 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-06-18)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโคกหรา - ป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-01-21)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายรอบสระบ้านแกแม หมู่ที่ 4 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-01-21)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านเปล หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-01-21)
จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-03-13)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายป่าใสใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส วันที่ประกาศ (2018-12-24)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบูเก๊ะ 4 - เจ๊ะมูดอ หมู่ที่ 6,11 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส วันที่ประกาศ (2018-12-24)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยปราจีน หมู่ที่ 11 ต.สุคิริน อ.สุคิริน วันที่ประกาศ (2018-12-24)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกูวา - บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส วันที่ประกาศ (2018-12-24)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมัสยิด หมู่ที่ 3 บ้านบาลูกา ต.โฆษิต อ.ตากใบ วันที่ประกาศ (2018-12-24)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคันคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ วันที่ประกาศ (2018-12-24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด